logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 28, zo dňa 27. 1. 2023

Posledná aktualizácia27.1.2023 09:05

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_28.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ na deň 24. februára 2023 od 11:00 hod. v hoteli AquaCity Poprad.

Na svojom zasadnutí dňa 17.1.2023 prerokoval nasledovný návrh programu riadnej konferencie, ktorý odporučil jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Správa kontrolóra SFZ za rok 2022
 6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2023
 7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2023
 8. Schvaľovanie návrhu na vylúčenie klubov, podľa čl. 26, ods. 1, písm. c) stanov SFZ, z dôvodu riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné pri zániku členstva v SFZ
 9. Schvaľovanie návrhu na zmenu rozhodnutia o výške členského príspevku a návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ
 10. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ
 11. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ
 12. Diskusia
 13. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

SFZ upozorňuje, že delegáti riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 24.2. 2023 v Poprade, za účelom riadneho výkonu práv a povinností delegátov konferencie SFZ a v zmysle znenia stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2022/2023. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ). 

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie písomne doručili na SFZ prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 10.2.2023, v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (min. v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a e-mailový kontakt).

 VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 42, ods. 3, písm. c) a čl. 46, ods. 5 stanov SFZ, vyhlasuje doplňujúce voľby na:

 • predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len POLK)
 • podpredsedu POLK SFZ

Voľba predsedu a podpredsedu POLK SFZ sa uskutoční v rámci programu riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 24. februára 2023 v Poprade.

Podľa čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. kontaktné údaje kandidáta (e-mail, mobil);
 4. označenie navrhovateľa (meno a priezvisko + reg. č. člena SFZ, resp. klub + meno a priezvisko štatutárneho zástupcu + funkcia v klube), jeho kontaktné údaje a podpis.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami (predmetnou voľbou);
 7. súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audio-vizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii;
 8. vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené funkcie členov orgánov SFZ končí v sobotu 18.2.2023 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty na predloženie návrhov. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty na predloženie návrhov doplniť prílohy, podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ.

Návrh kandidáta s požadovanými prílohami je podľa čl. 2, ods. 6 Volebného poriadku SFZ možné doručiť na Slovenský futbalový zväz výlučne elektronickou formou, na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľba POLK 2023“.

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta sú na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Rozhodnutia DK SFZ:
Disciplinárne konania:
U722: Jozef Olejník (1060405). Podnet menovaného (doručený poštou dňa 10.1.2023) berie na vedomie bez prijatia ďalších opatrení, podľa čl. 75/c DP.
FUTSAL:
Vylúčenie po ČK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie:

U723: Marek Puškár (MIBA B. Bystrica, FEJ U20), vylúčenie za narušenie riadneho priebehu hry – zmarenie jasnej gólovej príležitosti držaním súpera mimo BÚ, podľa čl. 45/1b DP. Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2 DP od 24.01.2023.

Vylúčenie po 2. ŽK – pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/3 DP:

U724: Pavol Rigo (Futsal Team Levice, FEJ U17), od 26.1.2023.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U725: Marco Delunas (CopyLeaders Prievidza, FEJ U20), od 24.1.2023.

U726: Adrián Berky (Mimel Lučenec, FEJ U20), od 27.1.2023.

Najbližšie zasadnutia komisie sa uskutoční 2.2.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

 ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:
Oznamuje:
 • Pracovné stretnutie FK 2. ligy sa uskutoční dňa 15.2.2023 od 11:00 hod. v sídle SsFZ v B. Bystrici.
 • FC Košice bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrať v SO o 18:00.
 • Spartak Myjava bude svoje doma vyžrebované stretnutia hrať v PIA o 19:00.
 • 29. a 30. kolo sa bude hrať v jednotnom termíne a ÚHČ, vždy v PIA o 17:00.

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje:
 • Pracovné stretnutie FK III. ligy, sk. východ sa uskutoční 21.2.2023 od 11:00 hod. a sk. západ 22.2.2023 od 11:00 hod. obe v sídle SsFZ v B. Bystrici.
 • Na základe požiadavky technického úseku SFZ a reprezentačných trénerov bola upravená termínová listina súťaží dorastu, žiakov, ako aj dorasteniek a žiačok.
Žiada všetky FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie súťaží a prípadné požadované zmeny nahlásili cez ISSF. Zmeny nahlásené do 10.2.2023 nebudú spoplatnené.
Schvaľuje:
Slovnaft Cup – osemfinále:

B. Bystrica – Slovan BA, v pôvodnom termíne, ale na hlavnom ihrisku na Štiavničkách (prírodná tráva).

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že XVII. Licenčný workshop pre kluby FORTUNA ligy sa uskutoční v utorok 28.2.2023 od 10:30 hod. v City Hoteli Bratislava (Seberíniho 9) a pripomína klubom nahlásenie účastníkov zaslaním vyplnenej návratky, najneskôr 30.1.2023.  

Upozorňuje všetky kluby v licenčných konaniach, že vzhľadom na zmenu termínu dokladovania prípadných záväzkov po lehote splatnosti (v súlade s licenčnou smernicou UEFA, vydanie 2022, je aj v licenčnej smernici SFZ, vydanie 2022 posun z 31.12. roka pred licenčnou sezónou na 28.2. roka, v ktorom začína nová licenčná sezóna) musia byť všetky predkladané potvrdenia (transfery, zamestnanci/hráči, poskytovatelia služieb, zdravotné poisťovne, daňový úrad) vystavené z dátumom po 28.2.2023.   

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ ( https://futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck/ ) sú postupne zverejňované všetky dôležité dokumenty k licenčným konaniam v licenčnom cykle 2022/2023 a upriamuje pozornosť FK na pravidelné sledovanie tejto sekcie.  

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade  akýchkoľvek  otázok  ohľadne  vzdelávania  trénerov je  potrebné  kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti  sa  podávajú  po  splnení  požiadaviek  rozsahu  „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od  1.1.2022  TÚ SFZ – oddelenie  vzdelávania  trénerov  zrušilo  vydávanie  trénerských licencií v plastovej forme.  Všetky  potrebné  údaje  na  pôsobenie  v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa vydávajú na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA B licencie v Košiciach, v termíne 6.2. 30.7.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.2.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v Košiciach, v termíne 7.2. 19.6.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.2.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v L. Mikuláši, v termíne 22.3. 12.6.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.3.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Od 22.12.2022 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň Konferencie samostatne) trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
 • 18.2.2023, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MFC Spartak Bánovce n. B. Prihlášky do 15.2.2023.
 • 19.2.2023, Bobrovec (LM) Seminár  trénerov  C/B licencie  (v rozsahu 5 hodín) - organizátor TMK SsFZ / TMK LFZ. Prihlášky do 10.2.2023.

 KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (III.sk.) a projektu Šanca SFZ:

III. skupina: 25.  26.2.2023     

Projekt Šanca SFZ: 26.2.2023    

Pozvánky, program a zoznam frekventantov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Benedik 27. – 28.1., Farkaš od 25.1. k dispozícii KR.

Úsek PRospravedlnenia: Pastorek 10. – 12.2. a 24. – 25.2.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Zimný seminár delegátov sa bude konať 4.2.2023 (sobota) v Boutique Hoteli Maraton, Strojárenská 11/A, Košice. Pozvánka s programom bola účastníkom a pozvaným hosťom zaslaná elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Tomášová 4.2., Vansa 23.1. – 28.2.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia:

U55: Po vzájomnej dohode klubov schvaľuje dohrávku 13. kola Niké Futsal Extraligy Futsal team Levice – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK na 31.1.2023 o 19:30 v Leviciach.

U56: Po vzájomnej dohode klubov schvaľuje dohrávku 13. kola Niké Futsal Extraligy ŠK Makroteam Žilina – MŠK Mayerson N. Zámky na 5.3.2023 o 17:00 v ŠH Rosinky v Žiline.

U57: Po vzájomnej dohode klubov schvaľuje dohrávku 8. kola Niké Futsal Extraligy ŠK Makroteam Žilina – MIBA B. Bystrica na 26.2.2023 o 17:00 v ŠH Rosinky v Žiline.

U58: Zaoberala sa námietkou mužstva MIBA B. Bystrica. Na základe všetkých oficiálnych výstupov (zápis o stretnutí, správy pozorovateľa rozhodcov a delegáta stretnutia, stanovísk rozhodcov, kapitánov a vedúcich mužstiev, video záznamu zo stretnutia, "dokazovacieho videa", s prihliadnutím na rozhodnutie KR SF rozhodla, že námietka mužstva MIBA B. Bystrica je neopodstatnená. Rovnako udeľuje sankciu klubu MIBA B. Bystrica, vo výške uvedenej v RS C/3/a, za nesplnenie článku RS 5/B/m, kedy je videotechnik v prípade vzniku mimoriadnych udalostí pred začiatkom stretnutia, počas prestávky alebo po skončení stretnutia povinný zachytiť vo videozázname tieto udalosti. Záznam bol potrebný pre riešenie Riadiacim orgánom ("dokazovacie video") RS 5/B/n a bol vyhodnotený ako neúplný.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje zmenu obsadenia R 6. kola ŽNFL:

Sobota 28.1.2023, ŠH Baštová Prešov:

14:00 FK Prešov – ŠK Makroteam Žilina (Botka, Polomský za Cisko, Šeršeň)

Oznamuje zmenu obsadenia R 8. bloku FEJ U15:

Nedeľa 29.01.2023, ŠH Komárno:

13:00 Futsal Team Levice – Futsal Team Komárno (Nagy za Fischer)    
14:15 FC Spartak Tlmače – Futsal Team Komárno (Nagy za Fischer)     
15:30 Futsal Team Levice – FC Spartak Tlmače (Nagy za Fischer)

Oznamuje obsadenie R a D v dohrávke 13. kola Niké Futsal Extraligy:

Utorok 31.1.2023:

19:30 Futsal Team Levice – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK (Marko, Havrila, Hrmo)

Oznamuje obsadenie R a D 15. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 3.2.2023:

19:00 MIMEL Lučenec – CopyLeaders Prievidza (Behančin, Peško, Matula, Ježík)
20:00 MIBA B. Bystrica – Podpor Pohyb Košice (Budáč, Bohun, Antalík, Kubinec)     
20:30 Pinerola 1994 FA – ŠK Makroteam Žilina (Bublávek, Fischer, Krchňavý)

20:45 Futsal Team Komárno – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK (Polomský, Mózer, Kuspán)

Oznamuje obsadenie R a D 6. bloku FEJ U20:

Nedeľa 5.2.2023, ŠH Badín:

15:30 MIBA B. Bystrica – Pinerola 1994 Futsal Academy (Polomský, Mózer, Hrmo)
16:45 CopyLeaders Prievidza – Pinerola 1994 FA (Mózer, Polomský, Hrmo)         
18:00 MIBA B. Bystrica – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK (Polomský, Mózer, Hrmo)
19:15 CopyLeaders Prievidza – 4FSC FTVŠ Prírodovedec UK (Mózer, Polomský, Hrmo)

Oznamuje obsadenie R 4. bloku FEJ U15:

Nedeľa 5.2.2023, ŠH Lučenec:

13:00 MIMEL Lučenec – CopyLeaders Prievidza (Filkus, Antalík)
14:15 CopyLeaders Prievidza – Futsal Academy Žilina (Antalík, Filkus
15:30 MIMEL Lučenec – Futsal Academy Žilina (Filkus, Antalík)

Komisia rozhodcov Exekutívy pri SF (ďalej ako KR SF) sa na svojom zasadnutí dňa 23.1.2023 zaoberala námietkou mužstva MIBA B. Bystrica a na základe Zápisu o stretnutí, Správy pozorovateľa rozhodcov, Správy delegáta stretnutia, stanovísk oboch rozhodcov, video záznamu zo stretnutia a stanovísk oboch družstiev jednomyseľne rozhodla, že v stretnutí 13. kola Niké Futsal Extraligy medzi družstvami MIBA B. Bystrica – Mimel Lučenec, hraného dňa 20.1.2023 o 20:00 s výsledkom 7:7 rozhodca správne neuznal ôsmy gól mužstva MIBA B. Bystrica, nakoľko bol dosiahnutý po uplynutí hracej doby, pričom boli splnené všetky podmienky, stanovené Pravidlami futsalu a ostatnými normami SF na to, aby rozhodca mohol zmeniť svoje pôvodne nesprávne rozhodnutie.

Vzhľadom na vyššie uvedené, považuje KR SF námietku mužstva MIBA B. Bystrica za neopodstatnenú.

KR SF však považuje, vzhľadom na zmätočnosť postupu rozhodcu pri zmene (oprave) jeho pôvodne nesprávneho rozhodnutia, za potrebné vyvodiť voči rozhodcovi príslušné nápravné opatrenia.

 • Komisia  rozhodcov  SF  oznamuje,  že  zimný  seminár  rozhodcov SF  sa  uskutoční v dňoch 25. 26.2.2023 v Žiline.
 • Komisie R a D žiadajú všetkých R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitosti tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

Ospravedlnenia: Belavý 3. – 5.2., Kuspán, Botka, Šlapka, Behančin, Matula, Mózer 10. – 11.2., Cisko do konca s. r. 2022/23, Ploštica do odvolania, Čuhár 29.1.,3.2., 17.2., 3.3., 12.3.,18.3., 22. – 26.3., 3. – 6.4., 24. – 28.4. a 8. – 19.5.

Matrika:                                                                                                       

Základná registrácia:                                                                                     

1451602 Miroslav Chovan, 1393460 Dávid Pánis, 1388079 Daniel Urban, 1393940 Adam Volár,1392355 Patrik Škandík,1364768 Juraj Hrvol,1372450 Martin Mokrý, 1345491 Martin Hudec,1387676 Branislav Dodok – všetci CopyLeaders Prievidza, 1341675 Michal Šipčiak MŠK Žilina Futsal,1378883 Nina Šimalová ŠK Makroteam Žilina.

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa