logo
SFZ

Úradná správa SFZ č. 29, zo dňa 3. 2. 2023

Posledná aktualizácia3.2.2023 09:28

BRATISLAVA (SFZ) - úplný a záväzný text úradnej správy Slovenského futbalového zväzu

2022-23_US_29.pdf

VÝKONNÝ VÝBOR

V zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ, rozhodol o zvolaní riadnej konferencie SFZ na deň 24. februára 2023 od 11:00 hod. v hoteli AquaCity Poprad.

Na svojom zasadnutí dňa 17.1.2023 prerokoval nasledovný návrh programu riadnej konferencie, ktorý odporučil jej delegátom na schválenie.

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a príhovorov hostí)
 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie
 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
 4. Udeľovanie ocenení SFZ
 5. Správa kontrolóra SFZ za rok 2022
 6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2023
 7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2023
 8. Schvaľovanie návrhu na vylúčenie klubov, podľa čl. 26, ods. 1, písm. c) stanov SFZ,    z dôvodu riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné pri zániku členstva v SFZ
 9. Schvaľovanie návrhu na zmenu rozhodnutia o výške členského príspevku a návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ
 10. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ
 11. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ
 12. Diskusia
 13. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

SFZ upozorňuje, že delegáti riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 24.2. 2023 v Poprade, za účelom riadneho výkonu práv a povinností delegátov konferencie SFZ a v zmysle znenia stanov SFZ, musia mať uhradený členský poplatok SFZ na súťažný ročník 2022/2023. Za uhradenie členského riadne a včas sa považuje okamih vygenerovania poplatku na mesačnú zbernú faktúru (faktúru v ISSF), ako záväzného platobného dokladu (čl. 3, ods. 7 smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ). 

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov, aby najneskôr 10 dní pred konaním konferencie písomne doručili na SFZ prípadné návrhy na doplnenie programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, bod 3 rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 10.2.2023,     v súlade so stanovami SFZ, čl. 41 a rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov delegátov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi (min. v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a e-mailový kontakt).

VOLEBNÁ KOMISIA

Podľa čl. 42, ods. 3, písm. c) a čl. 46, ods. 5 stanov SFZ, vyhlasuje doplňujúce voľby na:

 • predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len POLK)
 • podpredsedu POLK SFZ

Voľba predsedu a podpredsedu POLK SFZ sa uskutoční v rámci programu riadnej konferencie SFZ, konanej dňa 24. februára 2023 v Poprade.

Podľa čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou, najneskôr 5 dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.

Podľa čl. 2, ods. 4 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať:

 1. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý;
 2. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta;
 3. kontaktné údaje kandidáta (e-mail, mobil);
 4. označenie navrhovateľa (meno a priezvisko + reg. č. člena SFZ, resp. klub + meno a priezvisko štatutárneho zástupcu + funkcia v klube), jeho kontaktné údaje a podpis.

Podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ, k návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

 1. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti;
 2. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ;
 3. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 4. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
 5. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou;
 6. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami (predmetnou voľbou);
 7. súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii;
 8. vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov.

Podľa čl. 2, ods. 8 Volebného poriadku SFZ lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené funkcie členov orgánov SFZ končí v sobotu 18.2.2023 o 23:59 hod.

Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty na predloženie návrhov. K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty na predloženie návrhov doplniť prílohy, podľa čl. 2, ods. 5 Volebného poriadku SFZ.

Návrh kandidáta s požadovanými prílohami je podľa čl. 2, ods. 6 Volebného poriadku SFZ možné doručiť na Slovenský futbalový zväz výlučne elektronickou formou, na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľba POLK 2023“.

Vzory tlačív k podaniu návrhu kandidáta sú na webovom sídle SFZ, v sekcii „Voľby“.

 DISCIPLINÁRNA KOMISIA

I. Rozhodnutia DK SFZ:
Disciplinárne konania:
U727: Vladimír Weiss (1184657 / ŠK Slovan Bratislava futbal). Na základe Zápisu o stretnutí a stanoviska delegovanej osoby, za vylúčenie po ČK (surová hra – kopnutie súpera, čím bola ohrozená jeho bezpečnosť) počas prípravného stretnutia Red Bull Salzburg – ŠK Slovan Bratislava, hraného dňa 28.1.2023, podľa čl. 46/1 DP ukladá disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu 300 eur, podľa čl. 46/2a a čl. 12/4 DP.
FUTSAL:
Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 majstrovské stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U728: Adam Bombicz (MŠK Mayerson N. Zámky, Niké Futsal Extraliga), od 28.1.2023.

U729: Rudolf Gál (Futsal Team Komárno, Niké Futsal Extraliga), od 30.1.2023.

Najbližšie zasadnutia komisie sa uskutoční 9.2.2023 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP) sa podáva disciplinárnej komisii SFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie SFZ (DP, čl. 84, ods. 1).

ODDELENIE RIADENIA SÚŤAŽÍ

II. liga:
Oznamuje:
 • Pracovné stretnutie FK 2. ligy sa uskutoční dňa 15.2.2023 od 11:00 hod. v sídle SsFZ v B. Bystrici.
 • 29. a 30. kolo sa bude hrať v jednotnom termíne a ÚHČ, vždy v PIA o 17:00.
 • Pracovné stretnutie k licenčnému konaniu 2. ligy sa uskutoční 16.2.2023 od 11:00 v sídle SFZ. Pozvánka bola zaslaná emailovou poštou.
Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

18. kolo: Košice – Pohronie 25.2. o 17:00 (JOJ šport)

Schvaľuje:

19. kolo: Komárno – FC Košice 5.3. o 14:00

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Oznamuje, že pracovné stretnutie FK III. ligy, sk. východ sa uskutoční 21.2.2023 od 11:00 hod. a sk. západ 22.2.2023 od 11:00 hod. obe v sídle SsFZ v B. Bystrici.

Žiada všetky FK, aby si skontrolovali vyžrebovanie súťaží a prípadné požadované zmeny nahlásili cez ISSF. Zmeny nahlásené do 10.2.2023 nebudú spoplatnené.

Nariaďuje odohrať (SP, čl. 37/1):

Slovnaft Cupštvrťfinále: Komárno – Trnava 28.2. o 14:00, Šamorín – B. Bystrica / Slovan BA 1.3. o 14:30, Prešov – Trenčín 7.3. o 14:30, L. Mikuláš – Skalica 8.3. o 14:30 – všetky štyri stretnutia budú vysielané na JOJ šport.

LICENČNÁ ADMINISTRATÍVA

Oznamuje, že XVII. Licenčný workshop pre kluby FORTUNA ligy sa uskutoční v utorok 28.2.2023 od 10:30 hod. v City Hoteli Bratislava (Seberíniho 9) Účastníci, nahlásení formou návratky, obdržia pozvánku s programom na ich emailové adresy cca 10 dní pred podujatím. 

Upozorňuje všetky kluby v licenčných konaniach, že vzhľadom na zmenu termínu dokladovania prípadných záväzkov po lehote splatnosti (v súlade s licenčnou smernicou UEFA, vydanie 2022, je aj v licenčnej smernici SFZ, vydanie 2022 posun z 31.12. roka pred licenčnou sezónou na 28.2. roka, v ktorom začína nová licenčná sezóna) musia byť všetky predkladané potvrdenia (transfery, zamestnanci/hráči, poskytovatelia služieb, zdravotné poisťovne, daňový úrad) vystavené z dátumom po 28.2.2023.   

Oznamuje, že na webovom sídle SFZ ( https://futbalsfz.sk/licencna-komisia-lck/ ) sú postupne zverejňované všetky dôležité dokumenty k licenčným konaniam v licenčnom cykle 2022/2023 a upriamuje pozornosť FK na pravidelné sledovanie tejto sekcie.  

TECHNICKÝ ÚSEK ODDELENIE VZDELÁVANIA TRÉNEROV

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne vzdelávania trénerov je potrebné kontaktovať zamestnancov TÚ SFZ – oddelenia vzdelávania trénerov. Školenia trénerov Peter Štefaňák (peter.stefanak92@futbalsfz.sk), kontinuálne vzdelávanietrénerské licencie Michal Švihorík (michal.svihorik@futbalsfz.sk).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa od 1.6.2020 podávajú výhradne cez ISSF – Konto trénera / Elektronická podateľňa / Žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty. Žiadosti sa podávajú po splnení požiadaviek rozsahu „Ďalšieho vzdelávania“, najskôr mesiac pred vypršaním jej platnosti.

Od 1.1.2022 TÚ SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov zrušilo vydávanie trénerských licencií v plastovej forme. Všetky potrebné údaje na pôsobenie v súťažiach v pozícii trénera sú evidované v ISSF a sú prepojené v tomto systéme navzájom. Papierovú kópiu aktuálnej trénerskej licencie si môže tréner vytlačiť priamo vo vlastnom profile trénera, po kliknutí na danú licenciu. Plastové licencie sa vydávajú na vyžiadanie len trénerom pôsobiacim v zahraničí.

PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovom sídle SFZ, v časti Tréneri / Školenia.

 • Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.
 • Školenie UEFA C licencie v L. Mikuláši, v termíne 22.3. 12.6.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.3.2023.
 • Školenie UEFA C licencie v N. Zámkoch, v termíne 18.3. 3.6.2023. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.3.2023.
UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

 • Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.
 • Od 22.12.2022 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2022. Po vzhliadnutí je možné uznať 5 hodín kontinuálneho vzdelávania (za každý deň Konferencie samostatne) trénerom UEFA B/A/EYA/PRO licencie.
 • 18.2.2023, Bánovce n. Bebravou Seminár trénerov GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor MFC Spartak Bánovce n. B. Prihlášky do 15.2.2023.
 • 19.2.2023, Bobrovec (LM) Seminár trénerov C/B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ / TMK LFZ. Prihlášky do 10.2.2023.

KOMISIA ROZHODCOV

Obsadenie prípravného stretnutia:

8.2. o 11:00 Slovensko U19 – Šamorín Chromý, Lauer, Lalo (UT, MOL Academy D. Streda).

Oznamuje termín zimného doškoľovacieho seminára R/AR SFZ (III.sk.) a projektu Šanca SFZ:

III. skupina: 25.  26.2.2023     

Projekt Šanca SFZ: 26.2.2023  

Pozvánky, program a zoznam frekventantov budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín zimných fyzických previerok R/AR SFZ a žien FIFA (bez R/AR programu Šanca): 8.3.2023 Dubnici n. Váhom (test 75-25m, atl. dráha). Rozpis behov bude zaslaný elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Benedik 27. – 28.1., Farkaš od 25.1. k dispozícii KR, Holas od 1.2. k dispozícii KR, Fodor 18. – 19.2. a 20.2. – 30.6. nie v pracovné dni, Šafárik 27.1. – 30.6., Čiernik 23. – 26.2., Cabaj 1. – 9.3., Pacák 14.3. a 18.4., Valent 18. – 23.2.

Úsek ospravedlnenia: Pastorek 10. – 12.2 .a 24. – 25.2., Hracho 17. – 22.2.

 KOMISIA DELEGÁTOV

Zimný seminár delegátov sa bude konať 4.2.2023 (sobota) v Boutique Hoteli Maraton, Strojárenská 11/A, Košice. Pozvánka s programom bola účastníkom a pozvaným hosťom zaslaná elektronickou poštou.

Oznamuje zloženie skúšobnej komisie licenčného seminára pre delegátov zväzu licencie "A", ktorý sa bude konať 5.2.2023 v KošiciachŠtefan Korman – predseda, Miroslav Schneider, Ján Farbula a Ján Labanc – členovia.

Ospravedlnenia: Kubačka 18.2. – 6.3., Repa 25.2. – 1.3. a 11. – 12.3.

 SLOVENSKÝ FUTSAL

Športovo-technická komisia:

U59: Poplatky za delegované osoby za mesiac január 2023 nájdu kluby v zberných faktúrach za mesiac január 2023.

U60: Z dôvodu konania ligového basketbalového zápasu posúva začiatok zápasu 15. kola Niké Futsal Extraligy Futsal team Levice – MŠK Mayerson N. Zámky na 3.3.2023 o 20:30 hod. v ŠH Levice.

U61: Schvaľuje po vzájomnej dohode klubov dohrávku 11. kola Niké Futsal Extraligy Pinerola 1994 FA – MIMEL Lučenec na 6.2.2023 o 20:30 v ŠH na FTVŠ v Bratislave.

Komisia rozhodcov a delegátov:

Oznamuje zmeny obsadenia R a D 15. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 3.2.2023:

19:00 MIMEL Lučenec – CopyLeaders Prievidza (Kuspán za Ježík)       
20:45 Futsal Team Komárno – 4FSC FTVŠ UK BA (
Botka, Michna, Ježík za Polomský, Mózer, Kuspán)

Oznamuje obsadenie dohrávky 11. kola Niké Futsal Extraligy:

Pondelok 6.2.2023:

20:30 Pinerola 1994 FA – Mimel Lučenec (Behančin, Šlapka, Nagy, Hlavenka) – pôvodné obsadenie

Oznamuje obsadenie R a D 16. kola Niké Futsal Extraligy:

Piatok 10.2.2023:

19:00 MŠK Mayerson N. Zámky – MIBA B. Bystrica (Fischer, Kováčik, Kubinec)     
19:45 CopyLeaders Prievidza – Pinerola 1994 Futsal Academy (
Belavý, Antalík, Ježík)      
20:00 Podpor Pohyb Košice – Futsal Team Komárno (
Polomský, Marko, Kuspán)      
20:30 4FSC FTVŠ UK BA – Mimel Lučenec (
Bohun, Nagy, Čuhár)

Sobota 11.2.2023:

19:00 ŠK Makroteam Žilina – Futsal Team Levice (Matula, Šlapka, Badura)

Oznamuje obsadenie R a D 6. bloku FEJ U20:

Nedeľa 5.2.2023, ŠH Nové Zámky:

17:30 MŠK Mayerson N. Zámky – MŠK Žilina Futsal (Bohun, Nagy, Čuhár)         
18:45 MŠK Žilina Futsal – ŠK Makroteam Žilina (
Bohun, Nagy, Čuhár)  
20:00 MŠK Mayerson N. Zámky – ŠK Makroteam Žilina (
Bohun, Nagy, Čuhár)

Oznamuje obsadenie R a D 5. a 6. bloku FEJ U17:

Pondelok 6.2.2023, ŠH Prievidza:

09:30 MIBA B. Bystrica – Futsal Team Komárno (Kováčik, Michna)       
10:45 Copyleaders Prievidza – Futsal Team Komárno (
Michna, Kováčik)         
12:00 MIBA B. Bystrica – Futsal team Levice (
Kováčik, Michna)  
13:15 Copyleaders Prievidza – Futsal team Levice (
Michna, Kováčik)

Streda 8.2.2023, ŠH Dom športu BA:

10:00 Pinerola 1994 Futsal Academy – Mimel Lučenec (Peško, Bohun, Čuhár)        
11:15 Futsal Academy Žilina – Mimel Lučenec (
Bohun, Peško, Čuhár)  
12:30 Pinerola 1994 Futsal Academy – Podpor Pohyb Košice (
Peško, Bohun, Čuhár)        
13:45 Futsal Academy Žilina – Podpor Pohyb Košice (
Bohun, Peško, Čuhár)

Nedeľa 12.2.2023, ŠH Badín:

15:30 MIBA B. Bystrica – Futsal Academy Žilina (Matula, Šlapka, Kubinec)         
16:45 CopyLeaders Prievidza – Futsal Academy Žilina (
Šlapka, Matula, Kubinec)     
18:00 MIBA B. Bystrica – Pinerola 1994 FA (
Matula, Šlapka, Kubinec)  
19:15 CopyLeaders Prievidza – Pinerola 1994 FA (
Šlapka, Matula, Kubinec)

Nedeľa 12.2.2023, ŠH Levice:

12:30 Futsal team Levice – Mimel Lučenec (Fischer, Angyal, Hrmo)     
13:45 Futsal team Komárno – Mimel Lučenec (
Angyal, Fischer, Hrmo
15:00 Futsal team Levice – Podpor pohyb Košice (
Fischer, Angyal, Hrmo)         
16:15 Futsal team Komárno – Podpor pohyb Košice (
Angyal, Fischer, Hrmo)

Komisia rozhodcov SF oznamuje, že zimný seminár rozhodcov SF sa uskutoční v dňoch 25. 26.2.2023 v Žiline.

Komisie R a D žiadajú všetkých R a D SF o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitosti tak, aby sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

Ospravedlnenia: Budáč P. ml. 9. – 20.2., Bublávek 10. – 11.2., Antalík 12.2., Polomský 11.2., Nemček PN do 20.2.

Matrika:
Základná registrácia:

1352227 Dávid Lukács Futsal Team Komárno,1331455 Erik Gašpar 4FSC, o. z.,1045473 Martin Kapusta Pinerola 1994 Futsal Academy,1327087 Sebastián Sádovský MŠK Mayerson N. Zámky.

Prestup s obmedzením:

1249189 Stanislav Pella Mimel Lučenec, 1209706 Patrik Chamilla Pinerola 1994 Futsal Academy.

Prestup:

1324250 Dominik Mráz 4FSC, o.z.,1216775 Matúš Genčúr Pinerola 1994 FA.

SEKRETARIÁT

Slovenský futbalový zväz organizuje odbornú prípravu hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov klubov FORTUNA ligy a II. ligy mužov.

Certifikované školenie sa uskutoční v dňoch 28.2.1.3.2023 v NTC Senec. Všetky potrebné informácie, spolu s potrebnými dokladmi, sú zverejnené na webovom sídle SFZ a boli tiež zaslané emailom cez riadiace orgány súťaží futbalovým klubom.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na https://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa