Členovia výkonného výboru SFZ | Slovenský futbalový zväz
logo
SFZ


Horný rad zľava: 

Peter SEPEŠI (člen pre legislatívno-právne otázky), Juraj JÁNOŠÍK (člen, amatérsky futbal, Bratislavský futbalový zväz), Marián RUŽBARSKÝ (člen, predseda komisie rozhodcov), Petr KAŠPAR (člen, profesionálny futbal), Tibor VÉGH (člen, profesionálny futbal), Viliam ONDREJKA (člen, profesionálny futbal), Dušan RADOLSKÝ (člen, zástupca trénerov)

Dolný rad zľava: 

Ivan KOZÁK (viceprezident, profesionálny futbal), Richard HAVRILLA (1. viceprezident, amatérsky futbal, Východoslovenský futbalový zväz), Ján KOVÁČIK (prezident), Karol BELANÍK (viceprezident, štátna reprezentácia a medzinárodné vzťahy), Jozef PARŠO (viceprezident, amatérsky futbal, Stredoslovenský futbalový zväz), Ladislav GÁDOŠI (člen, amatérsky futbal, Západoslovenský futbalový zväz)

Výkonný výbor SFZ je najvyšším výkonným orgánom SFZ pre riadenie futbalu, ktorý pozostáva z prezidenta SFZ a ďalší 13 členov (spolu 14 členov). 

Zasadnutia výkonného výboru SFZ sa uskutočňujú podľa potreby, spravidla však najmenej jedenkrát za mesiac.

V zmysle stanov SFZ patrí do kompetencií výkonného výboru SFZ najmä, nie však výlučne:

 • schvaľovanie predpisov SFZ (poriadky, štatúty a smernice) a ich zmien
 • schvaľovanie prijatia riadnych členov
 • schvaľovanie návrhu prezidenta na ustanovenie a odvolanie generálneho sekretára
 • schvaľovanie plánu prípravy a termínovej listiny podujatí reprezentačných družstiev, vrátane ženského futbalu a futsalu a vytváranie podmienok pre reprezentačné družstvá,
 • schvaľovanie a predkladanie konferencii návrhu rozpočtu SFZ, návrhu výročnej správy a návrhov rozhodnutí o otázkach hospodárenia SFZ najzávažnejšej povahy
 • ustanovovanie a odvolávanie trénerov a ostatných členov realizačných tímov reprezentačných družstiev
 • schvaľovanie pravidiel a výkonnostných kritérií pre zaradenie hráča do zoznamu talentovaných športovcov SFZ
 • schvaľovanie návrh programu a zvolávanie zasadnutie volebnej konferencie, riadnej konferencie a mimoriadnej konferencie

Medzi oprávnenia členov výkonného výboru SFZ patrí napríklad:

 • predkladanie návrhu do programu rokovania výkonného výboru alebo iného orgánu SFZ
 • hlasovanie o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje výkonný výbor
 • vyjadrovanie sa k bodom programu a k podkladom prerokovávaným výkonným výborom
 • požadovať od pracovníkov administratívy SFZ predloženie dokumentov a poskytnutie vysvetlení a informácií o činnosti SFZ a právnických osôb, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo spoločníkom je SFZ
 • účasť sa zasadnutí orgánov SFZ vrátane prezentovania návrhov a stanovísk v súlade s predpismi SFZ a rozhodnutiami konferencie a výkonného výboru
 • v odôvodnených prípadoch navrhovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru alebo požadovať zvolanie zasadnutia iného orgánu SFZ