SFZ - Mentoring si nachádza pevné miesto vo vzdelávacom procese SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - Rozhovory s manažérom vzdelávania SFZ Zsoltom Pakusom a mentorom študentov UEFA PRO licencií SFZ Ivanom Galádom, publikované v magazíne technického úseku SFZ "Asistent trénera".

Keď v Homérovom starogréckom epose Odyssea opúšťal legendárny Odysseus Tróju, poveril svojho dôverného priateľa a vzdelaného starého muža menom „Mentor“ výchovou a ochranou svojho mladého syna Telemacha. Pravdepodobne tu by sme mohli hľadať prapôvod pojmu, ktorý sa stal synonymom pre úlohu radcu, vychovávateľa, novodobého mentora. Mentoring sa stáva pevnou súčasťou vzdelávacieho systému SFZ, čo potvrdili aj naše stretnutia a rozhovory na školení jednej z mikroskupín UEFA Goalkeeper A licencie, kde boli prítomní tiež študenti UEFA PRO licencie.

ZSOLT PAKUSZA - manažér vzdelávania SFZ

Z čoho pramenila požiadavka implementovať mentoring do vzdelávacieho procesu trénerov SFZ?
"Vychádzame z presvedčenia, že v rámci optimálneho vzdelávania nie je cieľom poskytnúť všetkým to isté, ale každému poskytnúť to, čo potrebuje k svojmu napredovaniu.“ Áno, na určitých stupňoch vzdelávania je prirodzené štandardizovať vedomostný základ. To je v poriadku. Ale čím vyšší je vedomostný základ študenta, čím viac sa nabaľujú jeho zručnosti a skúsenosti, tým viac stúpa potreba ponúknuť mu individualizovaný súhrn informácií šitý jemu na mieru, aby efektívne napredoval. A to je podstata mentoringu ako takého.“

Je mentoring vo svete dnes už bežnou súčasťou vzdelávania trénerov?
"Inšpirovali sme sa podnetmi zo zahraničia a UEFA, samozrejme, snažili sme sa okolnosti prispôsobiť systému vzdelávania trénerov na Slovensku. Prvé skúsenosti s mentoringom sme získavali na školeniach trénerov brankárov, postupne sme jednotlivé prvky zakomponovali aj do iných levelov a trénerských školení. Dnes sú súčasťou školení aj najnižšej licencie. Tu máme rezervy, od budúceho roku by sme tieto školenia chceli prepracovať a investovať energiu do vyškolenia inštruktorov, ktorí by boli fyzicky a mentálne trénerom bližšie ako doteraz.“

Čo by to znamenalo v praxi?
"Jedným z kľúčových projektov vzdelávanie trénerov SFZ je vzdelávanie lektorov a inštruktorov. Boli by sme radi, ak by sme aj na najnižšom stupni vzdelávania, na školeniach trénerov UEFA C licencie mali svojich inštruktorov v každom jednom ObFZ. Na týchto postoch by sme chceli mať ľudí, ktorí podľa filozofie UEFA a SFZ, dokážu poskytnúť častejšie frekventantom feedback a usmerniť ich v samotnej praxi. Podobne, ako je to v súčasnosti na vyšších stupňoch školenia trénerov.“

Aké je teda súčasné postavenie mentoringu v slovenskom futbale?
"V rámci UEFA B licencie sa zameriavame na mikroskupiny. Na stretnutia, v rámci ktorých je lektor trénerovi k dispozícii. Ten ho usmerňuje, pomáha mu v práci. V rámci UEFA A licencie je objem ešte väčší. Okrem mikroskupín majú školení tréneri možnosť komunikovať s určeným lektorom počas celého polroka kedy vykonávajú prax, vrátane účasti lektora na zápasoch. V rámci ostatných licencií, UEFA Goalkeeper A a UEFA Elite Youth A, majú študenti prideleného mentora a s ním riešia záležitosti podľa protokolu konkrétnych tém. Na úrovni UEFA PRO licencie je pôsobnosť mentora najintenzívnejšia. Každý študent má prideleného svojho mentora, s ktorým sa počas celého súťažného ročníka stretáva a pravidelne komunikuje.“

Aké sú kritériá pre výber mentorov?
"Snažíme sa osloviť ľudí, ktorí disponujú odbornými vedomosťami, nadobudli skúsenosti a sme presvedčení o tom, že dokážu poskytnúť študentovi a trénerovi usmernenie. Často je mentor vnímaný ako kontrolór alebo kritik. Tak to však nie je. Úlohou mentora je poskytnúť študentovi spätnú väzbu a pomáhať mu v rozvoji. Keď toto študenti pochopia, vnímajú pozíciu mentora veľmi pozitívne, opakovane sa mu ozývajú, neváhajú vypýtať si radu. Mentor študentovi nič neprikazuje, ukazuje mu len možnosti. Som presvedčený o tom, že je to správna cesta a správny trend vo vzdelávaní trénerov.“

Ktoré osobnosti slovenského futbalu ste oslovili s ponukou mentorovať študentov?
"Na UEFA PRO licencii sme sa dohodli na spolupráci s Ivanom Galádom. Je mentorom pre študentov obidvoch skupín, ktoré sú súbežne rozbehnuté. Po dvoch rokoch vyhodnotíme, čo sa podarilo a čo by sme mohli zlepšiť. Na UEFA Youth licencii sme narazili na isté komplikácie. Do budúcnosti plánujeme nominovať na pozície mentorov výhradne zástupcov regionálnych futbalových zväzov, ktorí pracujú pre SFZ. Hlavným dôvodom sú časové nároky vzhľadom k termínom tréningov a zápasov. Tu platí, že lektor sa musí prispôsobiť študentovi. Na UEFA Goalkeeper A je mentorom Miroslav Hýll, istú časť sme riešili aj so skúseným Alexandrom Vencelom ml., ktorý usmernil nás aj Mira (pozn. Miroslava Hýlla). Ukázal nám akým spôsobom poskytovať spätnú väzbu a usmernenia trénerom.“

Nároky na hru brankára za posledné roky výrazne stúpli, pravdepodobne sa menia nároky aj na trénerov brankárov.
"Časy, kedy tréneri brankárov svojich zverencov rozcvičili a tým sa ich hlavná náplň skončila, sú preč. Dnes sú tréneri brankárov plnohodnotní členovia realizačného tímu. Brankár je v súčasnosti už možno viac hráč ako brankár. Je logické, že tréner brankárov musí teda disponovať inými poznatkami a kvalitami. V tomto prípade sa snažíme prepojiť školenia trénerov UEFA PRO licencie so školeniami brankárov. Úlohy a nároky na trénera brankárov teda výrazne vzrástli a v rámci realizačných tímov sa dá dnes hovoriť o plnohodnotnom asistentovi trénera.“

Ako by ste charakterizovali hlavné znaky komunikácie medzi trénerom-študentom a mentorom?
"Kým v rámci mikroskupín sa dá hovoriť skôr o tútorovi, osobe ktorá zastrešuje riešenie istého problému v rámci skupiny ľudí, mentoring je výhradne záležitosť dvoch osôb. Pre mentora je dôležité získať si dôveru študenta, dopracovať sa vo vzájomnom vzťahu do bodu, kedy sa študent neváha zdôveriť a nadobudne absolútnu istotu, že daná záležitosť zostane výhradne iba medzi nimi.“

V akej forme dostávate potom výstupy z práce mentorov vy osobne?
"Ako som povedal, obsah komunikácie medzi mentorom a študentom zostáva medzi nimi. Ja dostávam súhrn, všeobecné závery, ktoré mentor študentovi odporučil. Samotné detaily komunikácie a obsah individuálnych rozhovorov nepoznám a ani mi to neprináleží poznať.“

IVAN GALÁD - mentor študentov UEFA PRO licencií

Slovenský futbalový zväz vám ponúkol možnosť stať sa prvým mentorom študentov UEFA PRO licencie. Čo rozhodlo o tom, že ste ponuku prijali?
"
Keď som pred 22 rokmi vstupoval do veľkého futbalu ako mladý začínajúci tréner, na slovenskej scéne rotovala desiatka veľmi kvalitných trénerov, ktorí si pozície medzi klubmi vzájomne menili a v skutočnosti neexistoval systém a možnosti, ako sa od nich učiť. Ich skúsenosti boli nedotknuteľné, nedosiahnuteľné. Priniesla to doba a musel som sa s tým zmieriť. Keď ma oslovil manažér vzdelávania trénerov SFZ Zsolt Pakusza s ponukou podieľať sa na vzdelávaní mladých začínajúcich trénerov vo funkcii mentora, zavážil práve tento faktor spred dvoch desaťročí. Neváhal som. Na- koniec, som bývalý pedagóg na vysokej škole, možnosť po- dieľať sa na vzdelávaní mladých ľudí dáva zmysel môjmu bytiu. Som vďačný za túto ponuku.“

Máte bohaté trénerské skúsenosti, no v úlohe mentora vstupujete na neprebádané územie.
"Nie je to tak celkom pravda. Už pred dvomi rokmi som bol mentorom jednému z vtedajších študentov, Marekovi Mintálovi. Snažil som sa ovplyvniť jeho trénerský rast, jeho súčasná trénerská pozícia je dôkazom toho, že sme sa spoločne zhostili úlohy dobre. Ale príkladov by som mohol uviesť hneď niekoľko. Futbalový život prináša neočakávané situácie. Keď prišli do FC Nitra v nedávnej minulosti nemeckí majitelia, striedal ma na pozícii trénera Peter Lérant. Jeden z desiatich mojich zverencov, ktorých mentorujem v rámci ich trénerského štúdia UEFA PRO licencie. Od prvého momentu sme komunikovali korektne, mentoring náš vzájomný vzťah utužil.“

Vo funkcii mentora pôsobíte viac ako rok, rady a skúsenosti odovzdávate desiatke budúcich držiteľov UEFA PRO licencie. Oľutovali ste niekedy tento krok?
"
Nie, nikdy. Naopak, zažívam situácie, ktoré ma povzbudzujú do ďalšej práce. Jeden zo študentov sa ma raz opýtal na konkrétny problém s jedným z jeho zverencov. Zhodou okolností, mal som s týmto hráčom aj osobnú skúsenosť v pozícii trénera v minulosti. Prediskutovali sme situáciu, ktorá sa týkala samotného záveru stretnutia. O dva dni tréner naozaj urobil to, čo som mu odporučil a futbalový osud to tak chcel, rozhodli sme sa správne, pretože daný hráč bol dokonca autorom jed- ného z gólov v samom závere. Desať minút po záverečnom hvizde mi prišla sms-ka „posledných 15 minút som myslel len na vaše slová“. Uznajte, že je to úžasná skúsenosť.“

Často sme z vašich úst počas pôsobenia vo funkcii trénera SR do 21 rokov počuli slová ako chcete chlapcom pomôcť. Videli sme tréningy, na ktorých ste boli doslova jedným z nich. Už vtedy ste boli viac ako iba tréner, dalo by sa hovoriť o mentorovi svojich zverencov.
"To, čo som cítil k svojim hráčom som mal postavené počas pôsobenia v 21-ke, ale aj v kluboch, viac na emóciách ako na racionalite. A aj teraz ma teší, keď sa ma jeden zo študentov opýtal, či sa môžeme stretávať častejšie, bez ohľadu na stanovené počty konzultácií v súlade s normami. Nehovorím to na chválu mňa samého, hovorím to na chválu mladých ľudí, ktorí takto pristupujú k svojmu trénerskému remeslu. A nie je sám, zďaleka to nie je ojedinelý príklad. Tieto skúsenosti a zážitky ma napĺňajú a úlohu mentora vnímam ako pôsobenie na vysokej škole futbalu.“

Spomenuli ste desiatku trénerov, budúcich držiteľov PRO licencie. Koho mentorujete?
"Mojimi zverencami sú Peter Lérant, Michal Gašparík, Michal Horný, David Jarolím, Michal Gašparík, Martin Žamba, Michal Hanek, Ľuboš Benkovský, Pavol Staňo, Peter Jakuš a Natália Látal Mackovičová.“

David Jarolím je bývalým českým reprezentantom a trénerom českého FK Ústí nad Labem.
"Áno. S jeho otcom Karlom som spolupracoval počas jeho pôsobenia v bratislavskom Slovane. Keď som sa stal mentorom jeho syna Davida, otec mu prízvukoval - „Dobre sa priprav, Galád je prísny“ (úsmev). To som sa dozvedel až neskôr, počas jednej z návštev v Ústí nad Labem. Domáci funkcionári vyjadrili obdiv k práci SFZ. Pre nich bol mentoring na tejto úrovni zatiaľ veľkou neznámou."

Trénerskému remeslu ste obetovali veľkú časť života. Vedeli by ste si predstaviť, že by ste definitívne presedlali z pozície trénera na mentora, venovali by ste sa mentoringu naplno a stali by ste sa jedným z jeho priekopníkov na Slovensku?
"Vzhľadom na môj vek a aktuálny pohľad na futbal, chcel by som sa realizovať práve v tejto oblasti. Mám možnosť napomáhať mladým začínajúcim trénerom na najvyššej úrovni, som úprimne rád, že som túto prácu dostal a môžem byť pri zrode mentoringu ako takého. Tu vidím svoju realizáciu v budúcnosti, týmto smerom by som sa chcel orientovať, tu vidím veľký priestor. Myslím si, a vnútorne to tak aj cítim, že v oblasti mentoringu môžem pomôcť a odovzdať slovenskému futbalu viac, ako v úlohe trénera.“

Značky