logo
SFZ

II. LIGA – Komisia skontumovala duel Slavoj Trebišov – Spartak Myjava

Piatok, 8.12.2023 09:55 | Posledná aktualizácia 8.12.2023 09:57

autor: Slavoj Trebišov, zdroj: Facebook Slavoj Trebišov

BRATISLAVA (SFZ) – Komisia pre riadenie II. ligy skontumovala zápas 17. kola Slavoj Trebišov – Spartak Myjava výsledkom 3:0 v prospech domácich.

Pôvodne sa stretnutie malo hrať 18. novembra, ale hlavný rozhodca, ktorý má ako jediný právomoc rozhodovať o spôsobilosti hracej plochy, ju neuznal za spôsobilú na hru. 

Ak nemôže byť stretnutie odohraté z vyššej moci, ako v tomto prípade, kluby sú povinné dohodnúť sa na novom termíne duelu. To sa musí odohrať najneskôr do 14 dní od termínu neodohratého zápasu a túto dohodu musia kluby oznámiť riadiacemu orgánu súťaže. Ak nedôjde k dohode, nový termín stretnutia určí riadiaci orgán súťaže v súlade so Súťažným poriadkom a jeho článkom 68/3.

Keďže sa kluby na novom termíne nedohodli, určil ho podľa Súťažného poriadku a článku 36/1 riadiaci orgán súťaže. „Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch môže riadiaci orgán nariadiť odohrať stretnutie bez súhlasu klubov aj v inom termíne ako je uvedený v termínovej listine,“ píše sa v spomínanom článku. Nový termín zápasu určil na 2. decembra s výkopom o 13.00 h na umelej tráve vo Vranove nad Topľou, ktorá má certifikát FIFA quality. Termín následne zverejnilo oddelenie riadenia súťaží aj v úradnej správe dňa 24. novembra.

Riadiaci orgán súťaže prihliadol aj na čl.53/2 Súťažného poriadku: „Riadiaci orgán súťaže môže pre určitú súťaž, určitý klub alebo určité ročné obdobie povoliť výnimku z povinnosti hrať súťaž na ihrisku s trávnatou plochou.“ 

Kluby majú podľa Súťažného poriadku a článku 39 v súťaži svoje povinnosti. „Musia sa riadiť ustanoveniami tohto poriadku, rozpisom súťaže, ako aj ostatnými osobitnými predpismi a rozhodnutiami SFZ a riadiaceho zväzu súťaže. Vykonať opatrenia na odohratie všetkých stretnutí a usilovať sa o bezproblémový a regulárny priebeh súťaže.“

V posledným novembrový deň Spartak Myjava oznámil emailom, že na stretnutie nenastúpi. Riadiaci orgán požiadal Spartak Myjava o prehodnotenie ich stanoviska, na ktorom klub však zotrval a na zápas nenastúpil.

Členovia Komisie pre riadenie II. ligy sa jednomyseľne zhodli na kontumácii stretnutia výsledkom 3:0 v prospech Slavoj Trebišov, podľa SP čl.10/2 v spojení s čl.82/b.

SFZ

Značky