logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

Streda, 3.3.2021 09:15 | Posledná aktualizácia 3.3.2021 11:49

BRATISLAVA (SFZ) - Členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu rokovali online

Výkonný výbor SFZ na svojom online zasadnutí 2.3.2021 okrem iného:
- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,
- schválil návrh prerozdelenia nevyčerpaných prostriedkov v projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 -2021,
-  vzal na vedomie informáciu o výsledku verejného obstarávania na výmenu umelých trávnikov na ihriskách s umelou trávou a určenie ďalšieho postupu,
- schválil návrh zmluvy o spolupráci  a poskytnutí účelového príspevku na zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave,
- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu konferencie,
- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického hlasovania per rollam návrh návrh na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z.
- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického hlasovania per rollam návrh na odloženie reorganizácie III. ligy mužov a II. dorasteneckej ligy o jeden súťažný ročník neskôr,
- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického hlasovania per rollam spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020,
- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického hlasovania per rollam návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2021,
- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť formou elektronického hlasovania per rollam návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ,
-  vzal na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ, v tejto súvislosti schválil návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude novelizáciou zaoberať,
- vzal na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, v tejto súvislosti schválil návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude novelizáciou zaoberať,
- vzal na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ, v tejto súvislosti schválil návrh zloženia pracovnej skupiny, ktorá sa bude novelizáciou zaoberať,
- schválil návrh odmeny delegovaných osôb – súťažný ročník 2020/2021 (VAR/AVAR),
- vzal na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2020/21,
- vzal na vedomie Správu o činnosti licenčnej komisie SFZ za rok 2020,
- vzal na vedomie Správu o činnosti LPaEK SFZ za rok 2020 a písomné vzdanie sa predsedu komisie, v tejto súvislosti ustanovil za nového predsedu LPaEK SFZ p. Mareka Holbíka a za člena komisie doterajšieho predsedu komisie,
- vzal na vedomie informáciu o možnosti predkladania návrhov na vyznamenania a ocenenia SOŠV za rok 2020 v termíne do 12. marca 2021,
- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,
- schválil návrh investičného zámeru na výstavbu sídla Stredoslovenského futbalového zväzu – Futbalového domu, v tejto súvislosti schválil návrh financovania výstavby prostredníctvom investičného programu FIFA Forward vo výške 500.000,- eur a odkúpenie súvisiacich nehnuteľností od SsFZ v cene stanovenej znaleckým posudkom/vo výške pôvodnej kúpnej ceny,
- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,
- schválil návrh spoločného postupu pri dohratí futbalových súťaží RFZ a ObFZ jarnej časti súťažného ročníka 2020/21 v rámci pandemickej situácie COVID 19 v zmysle záverov  zo stretnutia pracovnej skupiny konaného dňa 10. februára 2021 v Banskej Bystrici a v zmysle pripomienok vznesených priamo na zasadnutí členov VV SFZ nasledovne:
a) dohrať zostávajúce zápasy z jesennej časti a v jarnej časti odohrať toľko kôl, koľko sa bude dať s tým, že každá súťaž sa ukončí do 30.6., v prípade potreby dohratia 1-2 kôl by sa mohla súťaž predĺžiť o max. 1 týždeň (aby sa súťaž neuzavrela napr. 1 kolo pred koncom a mal by sa odohrať najdôležitejší zápas o postup, či zostup),
b) každý RFZ a ObFZ môže mať odohratých rôzny počet kôl, ale všetky družstvá v tabuľke regiónu musia mať odohratý rovnaký počet stretnutí, aby sa mohol určiť víťaz resp.postupujúci do vyššej súťaže (to nemusí platiť medzi družstvami, ktoré nemajú vplyv na konečné umiestnenie pri zostupe alebo postupe, napr. 6. a 7. v tabuľke),
c) zrušiť ustanovenie SP čl.7a / 5a o nedostihnuteľnom náskoku pri určovaní postupujúceho z nižšej súťaže pri neodohratí celého súťažného ročníka,
d) z II.ligy zostúpia 3 mužstvá, v prípade, že nebude záujem o postup z RFZ, zníži sa počet zostupujúcich z II.ligy,
e) postúpiť z III. ligy môžu iba víťazi súťaží.

Značky