logo
SFZ

K projektu ISSF sa pripája aj futsal

BRATISLAVA (futsalslovakia.sk) - Futsalisti sa stanú súčasťou Informačného systému slovenského futbalu

V stredu 2.10.2013 sa v Bratislave na pôde SFZ konalo pracovné stretnutie zástupcov Výkonného výboru a Exekutívy Slovenského futsalu s vedúcim úseku IT Slovenského futbalového zväzu Jánom Letkom. Predmetom rokovania bola implementácia ISSF (Informačný Systém Slovenského Futbalu) do futsalu. Slovenský futsal ako riadny člen SFZ má záujem postupne aplikovať tento projekt do svojich futsalových štruktúr a futsalových súťaží obdobne, ako tomu je už vo futbale. Ide o moderný a komfortný systém na spracovanie komplexnej dennej agendy vyskytujúcej sa v slovenskom futbale i futsale. Spoločným zámerom je postupne zavádzať do praxe väčšinu modulov ISSF:

Modul "Matrika"

- centralizované riešenie pre všetky úrovne riadenia s kompletnou databázou hráčov, rozhodcov, delegátov, trénerov, funkcionárov

Modul "Súťaže"

- centralizovaný systém pre všetky úrovne riadenia futbalu (Zápis o stretnutí, kontrola hráča - klubová príslušnosť)

Modul "Komisie"

- elektronická podateľňa, štandardizované štatistické zostavy (karty, nepovolené štarty), elektronické publikovanie rozhodnutí, prístup k Zápisom o stretnutí

Modul "Poplatky, pokuty a platby"

- centralizovaný systém platieb na princípe mesačných zberných faktúr za všetky poplatky a pokuty

- zaručený jednoznačný identifikátor akejkoľvek platby (Variabilný symbol vygenerovaný v ISSF)

Cieľom nového riešenia je zabezpečiť aj vo futsale verejný internetový register s možnosťou okamžitého overovania príslušných informácií pre potreby samotného riadiaceho orgánu futsalu, či iných orgánov verejnej správy. V tejto súvislosti dôjde určite k zvýšeniu úrovne dôveryhodnosti dokladov, vytvoria sa podmienky pre sprevádzkovanie elektronickej podateľne (prvotné registrácie, elektronické potvrdzovanie transferov, podania na komisie a iné), či pre generovanie výsledkového a štatistického servisu z centrálneho systému. 

V najbližších dňoch dôjde k spoločnému prehodnoteniu a úprave príslušných nevyhnutných registračných formulárov tak, aby po každej stránke vyhovovali podmienkam futsalu, a následne dôjde k spusteniu registrácie klubov a hráčov 1.SLF. V tejto súvislosti Výkonný výbor a Exekutíva Slovenkého futsalu vyzýva kluby k spolupráci a k dodržiavaniu dohodnutých pokynov, aby proces implementácie ISSF do futsalu bol plynulý a bezproblémový.

Značky