logo
SFZ

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.10.2021

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 6.10.2021 okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu Kontrolóra SFZ o stave súladu Stanov jednotlivých ObFZ so Stanovami SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu zo stretnutia UEFA Top Executive Programme (TEP) konaného dňa 14.9.2021,

- vzal na vedomie informáciu zo Summitu FIFA konaného dňa 30.9.2021,

- schválil 25. február 2022 za termín konania Volebnej Konferencie SFZ 2022 v meste Senec,

- schválil návrh na rozdelenie príspevkov na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ,

- vzal na vedomie Správu o audite klubového licenčného systému SFZ,

- schválil návrh na prijatie Spoje FC za nového riadneho člena SFZ,

- schválil návrh na zmenu asistenta rozhodcu za BFZ v projekte Šanca pre súťažný ročník 2021/22,

- vzal na vedomie informáciu o organizovaní konferencií „Šport a právo 2021“ a Šport a média 2021“,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca september 2021,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie nominačnej listiny delegátov stretnutia pre súťažný ročník 2021/22,

- poveril JUDr. PhDr. Petra Jurištu na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o nominácii Mgr. Márii Berdisovej za SFZ do volieb SOŠV za členku výkonného výboru SOŠV.

Značky